Halloween - neškodná zábava?

Halloween - neškodná zábava?

Halloween vznikl v Evropě před tisíci lety. Starodávní keltští kněží (druidové) se velmi intenzivně zabývali okultními praktikami a čarodějnictvím. Žili v lesích a uctívali přírodu a „duchy“ zemřelých. Jejich hlavní bůh se jmenoval Samhain – „Pán mrtvých“. Později v historii dostal Samhain mnoho dalších jmen, například Pan – „bůh smrti a temnoty“. (Satan je satan a satanem zůstane!)
Hlavním svátkem, při kterém lidé uctívali Samhaina, byl 31. říjen. Druidové tento svátek slavili několika festivaly ohňů, které zapalovali ke cti Samhaina a bohyně Beltane, „Velké matky Země“. Později pod vlivem Říma uctívali také mnoho římských bohů a bohyní.
1. listopad byl považován za „den smrti“. Byl to konec podzimu a začátek zimy. Druidové také postavili v Anglii záhadný „Stonehenge“, podle kterého pak počítali slunovraty a rovnodennosti, a tak vznikly čtyři neblaze proslulé Dny čarodějnictví: 2. února (Hromnice), 1. května (Poodmas), 1. srpna (Lammas) a 31. října (Halloween). 21. června (předvečer letního slunovratu) je také časem démonských hrátek a rituálů.
Druidští kněží věřili, že když zapálí obrovské hranice, přilákají duchy zemřelých, kteří zemřeli předchozího roku. Tito duchové měli k obětním ohňům přijít skrze zaklínadla a magické rituály a během tohoto jednoho večera být rozvázáni. Pak se měli svobodně potulovat krajinou a konat dobré skutky, nebo se mstít svým nepřátelům. Ráno byli předáni nazpět Samhainovi, který si je odvedl do své říše.
U ohňů druidové prováděli hrozné rituály. Házeli do ohně živá zvířata i živé lidi! Lidské oběti tvořili především duševně nemocní lidé, zločinci, lidé tělesně postižení a váleční zajatci. Tato praxe dala ohňům jméno bonefire (v angličtině „oheň z kostí“, dnes bonfire – „slavnostní oheň“). (Vzpomeňte si na to, až se budete příště účastnit tradičního „pep rally bonfire“ u ohně, které je na našich středních školách tak běžné.)
Podobně jako v případě druidů, animismus pronikal v té době také do života zemědělců a vesničanů. Každá rodina uhasila oheň v krbu a odešla do lesů, kde se připojila k druidům a jejich krutým ohnivým obětem. Na oplátku a mnohdy jako náhradu darovali druidští čarodějové každé rodině žhavý uhlík z uhasínajícího „posváteného“ ohně, aby si jím lidé doma znovu zapálili své krby, a tak uklidnili zlé duchy, kteří by se toho večera potulovali kolem.
O staletí později přijala římskokatolická církev „svatý večer“. Tento svátek byl v květnu a jmenoval se „All Hallows Eve“ – Předvečer Všech svatých. Připomínal zemřelé svaté z církevní historie. Když Římané porazili Kelty, církev se snažila zakrýt pohanský vliv druidů a svátek přesunula z května na listopad a nazvala jej Všech svatých. Tak to ustanovil papež Řehoř v 8. století. To je také jeden z důvodů, proč mají křesťané tendenci spojovat Halloween s křesťanstvím. Nic nemůže být dále od pravdy. Pohanský vliv ve skutečnosti příliš převládal. Zvítězil postoj „nemůžete-li je porazit, připojte se k nim“ a z „All Hallows Eve“ vznikl Halloween… a od té doby je tento svátek stále významnější. Stal se zvláštní nocí pro čarodějnice, satanisty a síly Přírody. O Halloweenu se po celém světě provádí více zvířecích a lidských (!) obětí než kteroukoli jinou noc – a to i na Západě!
TRICK OR TREAT
(Pozn. překladatele: Trick or treat volají děti, které chodí o Halloweenu dům od domu a koledují si o něco sladkého. Doslova: „trik / podvod nebo pohoštění“)
Pohané věřili, že duchové se vracejí strašit a působit živým zármutek a že je tedy třeba tyto duchy upokojit. Tak vznikly praktiky, při nichž se připraví velké stoly na hostinu, naservíruje se na ně jídlo a pití a 31. října se koná hostina, která je určena jak duchům, tak živým. Když se „všichni“ najedí, mnozí vesničané si oblečou kostýmy, které představují duše odešlých duchů a které také znázorňují, jak si lidé představují démony. Chodí v průvodu kolem stolů a nakonec odvedou duchy na okraj města, pryč od svých domovů. To se dělalo proto, aby se předešlo tragickým událostem, které je jistě měly postihnout – třeba proto, aby jim nezemřel dobytek, nezkyslo mléko či se nestalo jedovatým, aby se nepokazilo jídlo, aby jim nikdo neunesl děti či aby se předešlo smrti rodinných příslušníků.
Další běžný zvyk, který byl na pořadu oslavy, zatímco druidové stále ještě uctívali bohy v lesích: Ldé, kteří žili ve vesnici, dávali toho večera na schody před dveře svého domu sladkosti a jiné dobroty, aby duchové, kteří přijdou, dostali „pohoštění“. Pokud by tak neučinili, určitě by to mělo v oné domácnosti za následek nějakou zlou lest či podvod ze strany duchů. (Následky protivení se „duchům“ jsem již zmiňoval.)
Děti z vesnice měly za úkol jít samy ven do lesů a samy provádět menší rituály. Toho večera předstíraly, jako že jsou druidští kněží obdaření tajemnými schopnostmi. Měly zapálit své vlastní ohně a hrát magické hry. Pak se měly vplížit zpět do vesnice a ukrást dobroty, které vesničané položili na schody přede dveřmi. Bylo-li nějaké dítě přistiženo při této krádeži, jednoduše se vymluvilo: „majetek duchů“. A tak vznikl pokřik „trick or treat“.
Kromě toho vyprávěli čarodějové příběh o muži, který se jmenoval Hrozný Jack. Byl tak zlý, že když zemřel, nechtěli jej ani v pekle! Jeho osudem bylo chodit v noci o Halloweenu po světě a hledat své následovníky. Na cestu si svítil vydlabanou dýní, ve které hořela svíčka. Tak vznikl pojem „Jack-O-Lantern“ (Jackova lucerna), i když dnes se používá jen dýně.
HALLOWEEN A KŘESŤANSTVÍ
Fyzické nebezpečí, které dětem o Halloweenu hrozí, by mělo všechny starostlivé rodiče a učitele zajímat. Mnohá „neškodná“ halloweenová zábava skončila vážným zraněním či smrtí: otrávené jídlo, žiletky schované v ovoci a sladkostech, kostýmy, které začaly hořet, děti sražené automobilem, sexuálně obtěžované děti – a seznam by mohl pokračovat. A co duchovní nebezpečí? Protože má Halloween a všechny jeho léčky kořeny v černé magii a okultních praktikách starověkých pohanských civilizací, křesťan činí kompromis se svou vírou, pokud tuto démonskou symboliku přijímá a slaví „Den satanův“. Veřejná propagace ze strany továren na sladkosti, na přáníčka a na výrobu kostýmů, ze strany supermarketů a místních organizací, které sponzorují „strašidelné domy“ a „strašidelná představení“ – kvůli tomu všemu mají rodiče pocit, jako by své dítě o něco okrádali, o něco „dobrého či o legraci“, když mu nedovolí účastnit se oslav Halloweenu. Zodpovědností křesťanských rodičů by mělo být vyučovat své děti pravdě. Křesťan nemůže v Halloweenu najít ani jedinou světlou stránku.

Prof. Bruce L. Johnson

(pozn.: Profesor Bruce L. Johnson je autoritou v oblasti světových náboženství a okultismu. Narodil se v Minnesotě, žil v Číně a Indii a má černý pás 3. stupně ze slavné školy KODAKON v Tokiu. Je světovým velmistrem v čínském cvičení Wand a expert na mořské živočichy. Profesor Johnson a jeho žena Shari nyní bydlí v Minnesotě.)
                                                                  

Kontakt

Apoštolská církev, sbor F-M misijní stanice Příbor

Pekařská 649
738 01 Frýdek-Místek

Ivan Janečka
739 324 542
Kateřina Janečková
739 324 281